Adatvédelem

Preambulum

1. A jelen adatvédelmi tájékoztatóban (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) foglaltakat a ARB Invest Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 58., képviseli: Dr. Ináncsy Ernő), illetve a ARB Invest Kft. tulajdonában lévő lévő gazdasági társaságok (a továbbiakban: ARB Invest Kft.) és az allurebudapest.hu weboldalt (továbbiakban: Honlap) üzemeltető Fingerprint Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 30./B; cégjegyzékszám: 06-09-008262; adószám: 12937554-2-06; képviseli: Tápai Gábor ügyvezető önállóan) magára nézve kötelezőnek ismeri el, és kijelenti, hogy adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos vonatkozó jogszabályokban:
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.),
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) foglaltaknak.

Az ARB Invest Kft. adatkezelésének alapelvei

2. Az ARB Invest kijelenti, hogy adatkezelése során teljes körűen tiszteletben tartja a részére adatot szolgáltató valamennyi személynek a személyes információi feletti önrendelkezési jogát, és felelősséget vállal az adatkezelés jogszerűségéért, az azt biztosító adatvédelmi szabályok érvényre juttatásával.

3. Az ARB Invest a kezelésére bízott adatokat kizárólag a részére adatot szolgáltató személy által adott felhatalmazás keretein belül, az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

4. A fentieknek megfelelően az ARB Invest kizárólag az adatszolgáltató személy által megjelölt célra, az általa megjelölt mértékben és ideig jogosult az adatok kezelésére, az adatszolgáltató ellenkező kikötése hiányában nem jogosult azokat marketing tevékenysége során felhasználni, kéretlen e-mail vagy levél küldésére felhasználni, sem azokat harmadik személy részére átadni, továbbítani.

Az adatok kezelésének célhoz kötöttsége

5. Az ARB Invest részére megadott adatok kezelése az adatot szolgáltató személyek önkéntes hozzájárulásán alapul. Az ARB Invest az adatkezelés célját, a kezelt adatok körét és az adatkezelésnek a cél eléréséhez szükséges mértékét és időtartamát az alábbiak szerint határozza meg:

a) A honlap látogatóinak adatai

6. A honlap látogatása során a szolgáltató a működés biztonságának fenntartása és az esetleges visszaélések elhárítása érdekében – az Eker. 13/A. (3) bekezdése alapján - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat (pl. a látogatás időpontja, IP cím, a látogató internet-böngészőjével kapcsolatos adatok), amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek, a szükséges mértékben és ideig.

b) Az ARB Invest katalógusainak megrendelése:

7. Az ARB Invest katalógusainak megrendelése esetén a megrendelő nevét és címét az ARB Invest nem kizárólag csak egy alkalommal, a katalógus postázásának céljára használja. 

c) Az ARB Invest hírlevele

8. Az ARB Invest a hírlevelére feliratkozók részére, az általuk önként megadott e-mail címre havonta legfeljebb egy hírlevelet küld, más marketinganyagot vagy közvetlen megkeresést nem. A hírlevélről való leiratkozás a hírlevélben található Leiratkozás/Unsubscribe link útján lehetséges. A leiratkozást követően az ARB Invest Kft. a személyes adatokat törli.

d) A ARB Invest Facebook-nyereményjátéka

9. A ARB Invest a facebook.com oldalon szervezett nyereményjátékon részt vevők önként megadott adatait a nyereményjáték közzétett szabályzatában foglaltak szerint kezeli.

e) A garanciális hibabejelentés

10. A Honlapon lehetővé tett garanciális hibabejelentés során a bejelentő hozzájárul ahhoz, hogy a ARB Invest az önkéntesen megadott elérhetőségeket és adatokat a szavatossági igények teljesítése tekintetében eljáró garanciális építésvezető vagy a vele szerződött alvállalkozó felé továbbítsa, illetve a kivitelező cég munkatársa részére, minőségbiztosítási célból. A ARB Invest a továbbítást követően a megadott személyes adatokat törli.

f) Kapcsolattartás

11. Az ARB Invest részére – a személyes e-mail címekre, valamint minden, allurebudapest.hu kiterjesztésű e-mail címre küldött elektronikus levelek tekintetében az ARB Invest fenntartja a jogot, hogy azokat – az e-mail címzettjétől függetlenül – a levél tartalma szerint az ügyben illetékes munkatársához továbbítsa válaszadásra. Az ARB Invest az ügyintézésen túl a címet vagy az ügyfél egyéb adatait más módon nem jogosult felhasználni.

g) Egyéb adatkezelés

12. Az ARB Invest a jelen szabályzatban esetlegesen nem említett adatkezelésről annak felmerülése esetén ad tájékoztatást.

13. Állami vagy önkormányzati, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az ARB Invest-et . Amennyiben a megkereső hatóság a megkeresés célját és a kért adatok körét megjelölte, az ARB Invest kizárólag olyan mértékben adja ki az érintett személyes adatait, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A személyes adatok tárolásának helye, módja, az adatok biztonsága

14. Az ARB Invest informatikai rendszerének fenntartásáról és az általa kezelt adatok megfelelő szintű védelméről megbízási szerződés alapján a Fingerprint Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 30./B; cégjegyzékszám: 06-09-008262; adószám: 12937554-2-06; képviseli: Tápai Gábor ügyvezető önállóan)gondoskodik. Az informatikai rendszer és a tárolt adatok biztonságát fenyegető veszélyek elhárítása érdekében az ARB Invest minden elvárható óvintézkedést megtesz. Az ARB Invest informatikai rendszere és adatmegőrzési tárhelyei az ARB Invest fentiekben megjelölt címén, és a ARB Invest szerver hosztelében találhatók.

Jogorvoslati lehetőségek

15. Az adatszolgáltató bármikor jogosult információt kérni az ARB Invest-től személyes adatai kezelését illetően, illetve kérheti azok helyesbítését vagy törlését.

16. Az érintett kérelmére az ARB Invest tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az érintett adatait.

17. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

18. Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az nem felel meg az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak, ha úgy ítéli meg, hogy az ARB Invest adatkezelése kizárólag az ARB Invest vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, illetőleg a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; vagy a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

19. Az ARB Invest — az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével — a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 5 munkanap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az ARB Invest köteles az adatkezelést — beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is — megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az ARB Invest -nek a jelen pont alapján meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen — annak közlésétől számított 30 napon belül — az illetékes bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

20. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Vegyes rendelkezések

21. Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez, illetve az ügyben illetékes munkatárs részére történő továbbításához való hozzájárulását az ARB Invest – az érintett ellenkező tartalmú nyilatkozatának kézhezvételéig – vélelmezi.

22. Az ARB Invest fenntartja annak jogát, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt feltételeket megváltoztassa, azonban az esetleges változtatásokat köteles honlapján, legalább azok hatályba lépését megelőző 8 nappal közzétenni.

 

Budapest, 2016. április 27.
ARB Invest Kft.

 

Írjon nekünk!

Facebook